Lietošanas noteikumi

Vispārējie nosacījumi

1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti, lai garantētu Jūsu (turpmāk tekstā - Klients) un interneta veikala www.Pakella.lv (turpmāk tekstā - Veikals) tiesības, noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību. (turpmāk tekstā - Veikals) tiesības, noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību.

1.2.Noteikumi tiek piemēroti, kad Klients jebkādā veidā vai formā izmanto Veikalu, veido Veikala piedāvāto preču pasūtījumu, veic šo preču apmaksu, sniedz personas vai citus datus, lasa Veikalā esošo informāciju, komentē, kā arī vērtē preces (turpmāk tekstā kopumā - Pakalpojumi).

1.3.Noteikumi tiek uzskatīti par līgumu, kas tiek noslēgts starp Klientu un SIA Pakella (turpmāk tekstā - Administrators) (uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003298872, PVN maksātāja nr. LV40003298872 , reģistrētā adrese: Ķengaraga iela 10 B, LV-1063, Rīga, Latvija).

1.4.Klients, izveidojot pasūtījumu, apstiprina, ka ir rūpīgi izlasījis visus Noteikumus, sapratis to saturu un bez jebkādām ierunām piekrīt visiem Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Ja klients nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami pieņemt un ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, Klientam nav tiesību izmantot jebkādus Veikala Pakalpojumus.

1.5.Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniedzamos ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai arī viņam šāda iespēja tika sniegta.

1.6.Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Klientam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir spēkā pirkšanas brīdī.

Datu aizsardzība

2.1.Klientam pasūtot preces, reģistrācija nav obligāta, taču, veicot pasūtījumu, obligāti jāaizpilda preču pasūtījuma forma, kurā jāsniedz visi piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kur tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, piegādes veids un citi preces piegādei svarīgi dati.

2.2.Klientam, vēloties komentēt vai (un) vērtēt Veikalā piedāvātās preces, izveidot "Vēlmju groziņu", jāreģistrējas un jāpieslēdzas Veikalam, ievadot savu e-pasta adresi un paroli. Reģistrācijas anketā obligāti jāsniedz šie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, parole. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī nepiespiesti mainīt datus, papildināt vai likvidēt.

2.3.Klients apstiprina, ka sniedz Administratoram tiesības vākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot jebkādā veidā, kas nav aizliegts ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem, visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz Administratoram, apmeklējot Veikalu un izmantojot Pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot nosacījumus.

2.4.Administrators uzņemas informāciju par Klientu neatklāt trešajām personām, izņemot Administratora partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Klienta personas datus var atklāt tikai pamatojoties uz gadījumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

2.5.Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs iepirkties Veikalā.

2.6.Reģistrējoties Klients uzņemas nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Tāpat, beidzot darbu, Klientam ir jāizrakstās no Veikala sistēmas, lai garantētu, ka neviens cits nepiekļūs Klienta datiem, īpaši tajos gadījumos, kad Klients izmanto publisku datoru (piem., universitātē, interneta veikalos u.tml.). Administrators neuzņemas jebkādu ar to saistīto atbildību, ja Klients atklāj savus pierakstīšanās datus vai, beidzis darbu, neizrakstās no Veikala sistēmas.

2.7.Klients apstiprina, ka ir informēts, ka pārlūkojot Veikalu, datorā, kuru izmanto Klients, tiks saglabātas "sīkdatnes" (angļu val. "cookies"). "Sīkdatnes" - tie ir dati, kas tiek nodoti no Veikala uz Klienta datora cieto disku. "Sīkdatnes", kas tiek izmantoti Veikalā, pieņemšana nesniedz Administratoram pieeju Klienta personīgajai informācijai. Administrators izmanto sīkdatnes, kad nepieciešams identificēt Klienta datoru, - tas Administratoram sniedz iespēju piedāvāt labāku Pakalpojumu kvalitāti. Daudzas pārlūkprogrammas automātiski pieņem sīķdatnes pēc iestatījuma, bet Klients var attiekties no "sīķdatnes " vai daļēji tos ierobežot, iestatot pārlūkprogrammā attiecīgas izvēles. Tādā gadījumā daži Veikala Pakalpojumi var nedarboties.

2.8.Administratoram ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt Klienta iespēju izmantot Veikala pakalpojumus. Tāpat ir tiesības pārtraukt Veikala darbību, par to neinformējot Klientu.

2.9.Sīkāku informāciju par Administratora izmantojamo datu aizsardzību ir norādīts atsevišķā nodaļā "Privātuma politika", kas ir neatdalāma Noteikumu daļa.

Līguma noslēgšana

3.1.Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Klients iekļūst lapā, kurā tiek informēts, ka pasūtījums veiksmīgi pieņemts.

3.2.Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tad, kad Klients iesniedz pasūtījumu un elektroniskajā pastā, kuru norādīja reģistrācijas laikā vai preču pasūtīšanas formā, saņem vēstuli, kurā tiek apstiprināts preces/preču pasūtījums. No tā brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm tajā brīdī noteiktās cenas un tās pieņemt.

3.3.Par šī līguma neatšķiramu daļu tiek uzskatīts pielikums, t.i., apstiprināts pasūtījums ar tajā norādītajām precēm, precīzu to skaitu un cenām.

3.4.Ikvienu līgumu, kas noslēgts elektroniskā veidā, glabā Administrators.

Preces un to cenas

4.1.Ikvienas preces raksturojums tiek sniegts pie atbilstošās preces.

4.2.Publiska preces atrādīšana neuzliek pienākumu Administratoram pārdot preces.

4.3.Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt preču piedāvājumu.

4.4.Veikals neuzņemas atbildību par neprecīzu un (vai) neizsmeļošu preces informāciju. Tās krāsa, forma vai citi parametri var atšķirties izmantojamā monitora īpatnību un (vai) iestatījumu dēļ.

4.5.Konkrētu preču cenas sniegtas eiro un norādītas pie ikvienas preces apraksta. Veikals apņemas preces pārdot par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma laikā un apstiprinātas ar pasūtījumu.

4.6.Preces cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

4.7.Preces cenā netiek iekļauta piegādes maksa. Piegādes izdevumus apmaksā pats Klients.

Norēķināšanās par precēm

5.1.Administrators pasūtīto preču sūtījumu sāk formēt tikai tad, kad saņemta pilnīga apmaksa par precēm vai kad klients atzīmē, ka vēlas par precēm norēķināties to saņemšanas brīdī. Apmaksa tiek uzskatīta par izpildītu, kad tiek saņemta visa apmaksājamā summa un tiek ieskaitīta Administratora bankas kontā.

5.2.Klientam par precēm jānorēķinās ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas, t.i., ne vēlāk par trijām darba dienām pēc pasūtījuma apstiprinājuma, kas nosūtīts uz elektronisko pastu, kas norādīts reģistrācijas anketā vai preču pasūtījuma formā, tādā gadījumā, ja izvēlējās priekšapmaksu.

5.3.Apmaksa par precēm iespējama šādos veidos:

5.3.1Internetā:

5.3.1.1.Ar elektroniskās banku sistēmas starpniecību.

5.4.Norēķinoties par precēm ar "Pārskaitījumu", Klientam maksājuma formas ailē "Maksājuma mērķis" jāieraksta pasūtījuma numurs, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājuma elektroniskajā vēstulē. Ja Klients ailē "Maksājuma mērķis" nenorāda precīzu pasūtījuma numuru, Administrators negarantē pasūtījuma izpildi.

5.5.Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai Paysera sistēmām (šo sistēmu administrē "EVP International", SAS, Mėnulio g. 7, LT-04326, Viļņa, Lietuva; Uzņēmuma kods 300060819, PVN maksātāja kods LT100001261114), ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

Preču atgriešana

6.1.Administrators preču apmaiņas un atgriešanas procedūru nosaka, vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/EU par patērētāju aizsardzību, kas saistīta ar attālinātas tirdzniecības līgumiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893

6.2.Vadoties pēc 6.1. punktā norādītajiem dokumentiem, Klientam 30 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas dienas ir tiesības atgriezt interneta veikalā pakella.lv iegādātu kvalitatīvu preci (-es) un saņemt par to/tām samaksāto naudu vai apmainīt preci (-es) pret citām precēm.

6.2.1.Precēm, kas tiek apmainītas vai atgrieztas, jāatbilst šīm prasībām:

6.2.1.1.prece nedrīkst būt lietota vai citādāk izmantota, tā nedrīkst būt bojāta un zaudējusi savu vērtību;

6.2.1.2.precei jābūt ar visām tai pievienotajām etiķetēm, ja tādas ir bijušas

6.2.2.Prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, jāpiegādā adresē:

SIA Pakella
Ķengaraga iela 10 B
Rīga, LV-1063, Latvija
Kontakttālrunis +371 6733 1100
Sūtīt drīkst ar kurjeru vai nogādāt pašiem darba laikā, uz norādīto adresi.

6.2.3.Kopā ar preci, kas tiek atgriezta, jāiesniedz "Preces atgriešanas vai apmaiņas prasība" un dokuments, kas pierāda pirkuma veikšanu veikalā www.pakella.lv (PVN faktūrrēķins vai Kases ienākumu orderis).

6.2.4.Administrators, saņemot apmaināmo vai atgriežamo preci, apņemas 14 dienu laikā informēt klientu, vai prece atbilst atgriešanas/apmaiņas kritērijiem. Ja atgriežamā/apmaināmā prece atbilst šiem kritērijiem, Administrators uzņemas apmainīt preci vai atgriezt par to samaksāto naudu.

6.2.5.Tajā gadījumā, kad preces tiek mainītas, Administrators apņemas apmaināmo preci apmainīt pret jebkuru citu preci (-ēm), kuras (-u) vērtība nepārsniedz maināmās preces vērtību. Ja apmaiņas laikā veidojas cenu starpība, Klientam jāsamaksā Administratoram šāda cenu starpība. Cenu starpība jāsamaksā ar pārskaitījumu uz norādīto Administratora bankas kontu. Pircējs drīkst samainīt pret preci, kas esošajā laikā ir pievienotawww.pakella.lv veikala pārdošanas klāstā.

6.2.6.Apmaināmo vai atgriežamo preču transportēšanas izdevumus apmaksā Klients.

6.2.7.Ja klients izvēlas nestandarta, ātrāku piegādes veidu, piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

6.3.Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un Administrators ar Klientu neapsprieda tās defektus, Klientam ir tiesības pēc saviem ieskatiem no pārdevēja pieprasīt:

  • 6.3.1.apmainīt neatbilstošās kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci;
  • 6.3.2.atbilstoši mainīt preces cenu;
  • 6.3.3.saprātīgā laika termiņā bez maksas likvidēt defektus;
  • 6.3.4.atlīdzināt preces defektu likvidēšanas izdevumus, ja pārdevējs saprātīgā termiņā tos nelikvidē, bet lietotājs pats vai ar trešo personu palīdzību likvidē.
  • 6.3.5.vienpusēji pārtraukt pirkšanas-pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt par preci samaksāto naudu.

6.4.Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece, Klientam šī prece kopā ar "Preces atgriešanas vai apmaiņas prasību" un dokumentu, kas pierāda tās iegādi veikalā www.pakella.lv (PVN faktūrrēķins), jāpiegādā adresē:

SIA Pakella
Ķengaraga iela 10 B
Rīga, LV-1063, Latvija
Kontakttālrunis +371 6733 1100
Administrators šajā gadījumā apņemas apmaksāt preces sūtīšanas Administratoram izdevumus.

6.5.Mūsu interneta veikalā iegādātie dāvanu kuponi netiek atgriezti vai mainīti pret skaidru naudu. Atgriežot preci, kura iegādāta ar dāvanu kuponu, nauda netiek atgriezta. Tiek atjaunota sākotnējā dāvanu kupona vērtība.

6.6.Administrators nesniedz garantiju visām precēm.

Preču piegāde

7.1.Preces piegādā Administrators vai Administratora pilnvarots pārstāvis: Kurjers (SIA DPD Latvija).

7.2.Administrators uzņemas piegādāt Klienta pasūtītās preces norādītajā adresē Latvijā 1-5 darba dienu laikā no apmaksas par preci saņemšanas dienas. Tāpat Klients piekrīt, ka izņēmuma kārtā piegāde drīkst kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Administrators, rodoties būtiskiem apstākļiem, nevarot Klientam piegādāt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analoģisku preci. Klientam atsakoties pieņemt preces analogu, 7 (septiņu) darba dienu laikā atgriezt Klienta samaksāto naudu.

7.3.Kurjers piegādā preces Latvijas teritorijā no pirmdienas līdz piektdienai.

7.4.Ja Kurjeram nav bijusi iespēja piegādāt preces Klienta vainas dēļ vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Kurjers papildus saskaņo Klientam piemērotu jaunu piegādes laiku. Atkārtota piegāde tiek veikta ne vairāk par divām reizēm. Pretējā gadījumā, ja Klients trīs reizes nepieņem preces, preces tiek atgrieztas Administratoram, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā, un Administrators viņu pilnībā atbrīvo no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas nelaikā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

7.5.Administrators vai Administratora pilnvarota persona neatbild un nepārbauda, vai preces pieņem tieši pasūtījumā minētā persona. Tā ir Klienta atbildība.

7.6.Preču piegādes laikā Klientam kopā ar Administratoru vai Kurjeru obligāti jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, vai sūtījuma iepakojums nav sagumzīts, saslapināts, saplēsts vai citādāk ārēji bojāts. Pamanot sūtījuma bojājumu, Klientam Kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā jānorāda pamanītie defekti. Ja Klients neizpilda šīs darbības Kurjera klātbūtnē, viņam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas par preču bojājumiem un Administrators tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar to.

7.7.Ja Klients pamana, ka preces neatbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām, viņš apņemas nekavējoties sazināties ar Administratoru pa tālruni +371 67331100. Administrators apņemas pielietot visus līdzekļus, lai likvidētu esošos defektus, ja trūkumi radušies Administratora vai tā vārdā strādājošo trešo personu vainas dēļ. Ja administrators saprātīgā, ar Klientu saskaņotā, termiņā nelikvidē defektus, Klientam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt likumos paredzētajā kārtībā.


Komentāru rakstīšana

8.1.Reģistrētam Klientam ir tiesības rakstīt komentārus un izteikt savu viedokli par atbilstošo preci. Visi Klienti drīkst nosūtīt draugam jebkuras preces ieteikumu.

8.2.Klients, komentējot vai sūtot ieteikumu, uzņemas, ka jebkāda viņa sniegtā informācija ir patiesa, precīza vai nav citādāk maldinoša, tāda, kas aizskartu trešo personu tiesības, likumus vai citas tiesību prasības. Komentējot un sūtot ieteikumu, Klients uzņemas atbildību par savām darbībām.

8.3.Administrators patur tiesības jebkurā laikā dzēst un (vai) koriģēt Klienta ievietotos komentārus.

Piemērojamās tiesības

9.1.Noteikumiem tiek piemērotas Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesības.

Beidzamie nosacījumi

10.1.Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina savstarpējo sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas jārisina Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.